Chính Sách Chất Lượng

Chính sách chất lượng này được thấu hiểu, duy trì và thực hiện ở mọi cấp độ.